AC06. Llicència de taxi

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per obtenir l'autorització de conductor de taxi.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Declaració jurada de coneixement de la normativa, segons annex I
  • Certificat d'empadronament
  • Fotocòpia del carnet de conduir
  • Comprovant d'alta a la seguretat social
  • Comprovant del pagament de la taxa corresponent

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar l'autorització de conductor de taxi.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa por llicència de taxi

Normativa

Reglament dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Disposar de carnet de conduir, y residir durante, almenys, un any al municipi de Son Servera

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es