AC07. Canvi de titular de llicència de taxi i/o substitució del vehicle

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per al canvi de titular de llicència de taxi i/o substitució del vehicle

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

Canvi de titular de llicència de taxi

 • Instància de la sol·licitud
 • Declaració jurada d'estar un any assalariat a la Seguretat Social amb dedicació exclusiva
 • Fotocòpia del carnet de conduir
 • Alta I.A.E.
 • Impost de circulació
 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica
 • Assegurança del vehicle
 • ITV, si fos necessari
 • Comprovant d'alta a la seguretat social com a autònom
 • Comprovant del pagament de la taxa corresponent

Substitució del vehicle

 • Instància de la sol·licitud
 • Fitxa tècnica
 • Permís de circulació
 • Comprovant del pagament de la taxa corresponent

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar el canvi de titular de taxi o la substitució del vehicle.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa per llicència de taxi

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Disposar de carnet de conduir i residir durant, almenys, un any al municipi de Son Servera. Per a la substitució del vehicle, només cal ser titular de la llicència de taxi.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es