AC08. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat itinerant major / menor

Descripció

Informació general i instància corresponent a la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat itinerant major / menor.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques, privades o públiques

Documentació a aportar

 • Instància de la declaració responsable
 • Resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats Itinerants
 • Plànol d'emplaçament de l'activitat itinerant a escala adequada
 • Acreditació de l'autorització de l'òrgan competent quan s'ubiqui en domini públic

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la declaració responsable.

Documentació a tenir al lloc ón es desenvolupa l'activitat itinerant

 • Projecte tipus inscrit a la Conselleria competent en matèria d'activitats i còpia de la inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats Itinerants, així com la documentació que el projecte tipus indiqui expressament.
 • Pòlissa de responsabilitat civil vigent i document acreditatiu d'estar al corrent de pagament
 • Autoritzacions preceptives per al funcionament de l'activitat i la inscripció en el Registre General de Plans d'Autoprotecció.
 • Manuals d'usuari, instal·lació i manteniment, si s'escau.

En cas d'activitat itinerant major, haurà de tenir a més a més aquesta documentació:

 • Llibre d'incidències, manteniment i inspecció diligenciat per la Conselleria competents, en matèria d'activitats classificades i espectacles públics.
 • Certificat de laboratori o entitat qualificada que garanteixi que no existeixen microfissures estructurals i altres danys causats per fatiga del material, mal funcionament o avaries a les estructures o elements en moviment que desplacin usuaris o suportin aquestes estructures (es certificat s'emet cada 4 anys des de la data de convalidació del projecte tipus).

Normativa

 • Llei 07/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm.166 de 30 de novembre).
 • Decret llei 7/2012, de 15 de juny de mides urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i d'altres activitats.
 • Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis al mercat interior.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Disposar del projecte tipus convalidat per la conselleria competent en matèria de llicència d'activitats del Govern de les Illes Balears i diposar de la resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats Itinerants.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

Més informació

DT 6à Llei 7/2013.- Abans de l'1 de gener de 2016, les activitats anteriorment classificades com a temporals no convalidables amb projecte tipus i amb data de visat anterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei que pretenguin continuar amb la seva activitat, s'hauran d'inscriure en el Registre autonòmic d'activitats itinerants.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es