AC09. Canvi de titularitat de llicència d'activitats

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud de canvi de titularitat llicència d'activitats

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques, privades o públiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Certificat del compliment de la normativa
  • Document acreditatiu de pòlissa de responsabilitat civil
  • Declaració jurada de que no s'ha efectuat cap modificació substancial a l'activitat, emesa pel titular de la llicència
  • Còpia del rebut de l'IBI, on s'indiqui la referència cadastral
  • Comprovant del pagament de la taxa per llicència d'obertura d'establiments

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar el canvi de titularitat de la llicència d'activitats

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa per llicència d'obertura d'establiments.

Normativa

  • Llei 07/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm.166 de 30 de novembre)
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques del PAC
  • Ordenança nº 11, reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments, versió vigent.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Disposar de la llicència d'activitat pertinent en vigor

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució no posa fi a via administrativa

Recursos

Alçada

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es