AC10. Declaració responsable de publicitat dinàmica

Descripció

Informació general i instància corresponent a la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat de publicitat dinàmica

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud.
  • Comprovant del pagament de la taxa per atorgament de llicència per repartiment manual o domiciliari de publicitat.
  • Comprovant del pagament de la taxa per cada agent de propaganda manual o domiciliaria i expedició de carnet o la seva renovació.
  • Fotocòpia del NIF / NIE del sol·licitant.
  • Descripció de l'activitat que es pretén realitzar, amb especificació de la data d'inici de l'activitat, la zona de repartiment de la publicitat, etc.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència de publicitat dinàmica

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa per llicència de publicitat dinàmica i taxa per activitat d'agent i expedició del carnet.

Normativa

  • Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears.
  • Ordenança municipal de publicitat dinàmica, versió vigent.
  • Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals, versió vigent

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Disposar de la llicència de activitat pertinent en vigor

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Recurs potestatiu i contenciós administratiu

Observacions

Vigència fins el 31 de desembre de l'any en curs. És necessària renovació anyal.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es