GT01. Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Fotocòpia NIF /NIE del subjecte passiu.
  • Fotocòpia del permís de circulació
  • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle

Per a supòsit A)
- Fotocòpia de la cartilla agrícola del vehicle

Per a supòsit B)
- Fotocòpia del certificat de minusvalidesa expedit per l'organisme competent
- Declaració jurada

La enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la sol·licitud.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Normativa

  • Art.93 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Trobar-se en alguns dels supòsits contemplats a l'art. 93.1g) o 93.1e) del RDL 2/2004, regulador de les hisendes locals:

  • Supòsit A - Art.93.1g) Tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària proveïts de cartilla d'inspecció agrícola.
  • Supòsit B - Art.93.1e) Vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es