GT02. Bonificació de l'impost sobre béns immobles

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la bonificació de l'impost sobre béns immobles.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

 • Instància de la sol·licitud
 • Fotocòpia NIF /NIE del sol·licitant.
 • Fotocòpia de l'escriptura del bé immoble subjecte a bonificació (només per noves sol·licituts)
 • Còpia compulsada del títol de família nombrosa
 • Últim rebut de l'impost de béns immobles (IBI)
 • Certificat de convivència
 • Declaració jurada

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la sol·licitud.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Normativa

 • Art.74.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Art.4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de las famílies nombroses.
 • Ordenança fiscal n. 1 reguladora de l'Impost de béns immobles, vigent a l'any en curs

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Tenir la condició de titulars de família nombrosa

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

Observacions

Categories:

 • Bonificació del 50 % per a valors cadastrals fins a 100.000,00 €, per a aquells subjectes passius titulars de famílies nombroses amb tres o més fills.
 • Bonificació del 35 % per a valors cadastrals entre 100.000,01 € i 130.000,00 €, per a aquells subjectes passius titulars de famílies nombroses amb tres o més fills.
 • Bonificació del 25 % per a valors cadastrals superiors a 130.000,01 €, per a aquells subjectes passius titulars de famílies nombroses amb tres o més fills.

Ni el beneficiari ni els membres de la unitat familiar poden ser subjectes passius d'aquest impost per cap altre habitatge diferent a l'afectat per aquesta bonificació.

S'entendrà que constitueix l'habitatge habitual aquell en què la totalitat dels membres de la unitat familiar figurin empadronats.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es