GT04. Devolució d'ingressos indeguts

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la devolució d'ingressos indeguts.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Fotocòpia NIF /NIE
  • Justificant dels pagaments efectuats dels quals se sol·licita devolució
  • Documents que justifiquin la devolució

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la sol·licitud.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Normativa

  • RD. 520/2005, de 13 de maig, mitjançant el qual s'aprova el Reglament General en matèria de revisió en via administrativa (art.14 a 20).
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (art.32)

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Haver efectuat un ingrés indegut, prèvia acreditació.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es