GT05. Certificats tributaris

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a la petició de certificats tributaris.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Fotocòpia NIF / NIE
  • Si no és titular, autorització i DNI de l'autoritzat
  • Si es tracta d'una persona jurídica, poder de representació o autorització i escriptura de constitució.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la sol·licitud de certificat.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa per expedició de documents administratius

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Haver efectuat pagaments tributaris

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es