FRA. Registre de factura electrònica

Descripció

Presentació i registre per part de proveïdors d'una eFactura.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Mitjans de contacte

https://face.gob.es/es/

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Normativa

Des del 15 de gener de 2015, i com a conseqüència de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impúls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el sector públic, serà obligatori per part dels proveïdors de l'Administració Pública emetre les seves factures en format electrònic.

L'obligatorietat existeix en els següents col·lectius:

  • a) societats anònimes
  • b) societats de responsabilitat limitada
  • c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tingui nacionalitat espanyola
  • d) establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • e) unions temporals d'empreses
  • f) agrupacions d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titularització hipotecària o fons de garantia d'inversions

A partir de l'1 de març de 2015, aquells proveïdors que pertanyin a algún dels col·lectius anteriors i amb factura inferior a 5.000 euros, podràn presentar la seva factura en paper.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser proveïdor i disposar de certificat digital vàlid.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Sense classificar

Fi de la via administrativa

Sense classificar

Més informació

Dades de l'Ajuntament de Son Servera a efectes de facturació:

  • Unitat DIR3: L01070624
  • Oficina Contable: L01070624 01
  • Òrgan Gestor: L01070624 01
  • Unitat Tramitadora: L01070624 01

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es