PM01. Recurs de denúncies i sancions de tràfic

Descripció

Informació general i instància corresponent a la presentació de recursos de denúncies i sancions de tràfic.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Recurs de multes i sancions de tràfic.
  • Acredítació de representació, si escau.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix a la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar les al·legacions.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 6 mesos

Normativa

  • Llei de seguretat vial.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Haver estat degudament notificat i estar dins del període d'al·legacions (15 dies naturals)

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Més informació

IMPORTANT: La presentació d'al·legacions implica perdre el dret a la bonificació del 50 %

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es