L'Ajuntament habilita un formulari per comprovar i actualitzar les dades de contacte a totes les persones jurídiques per tal d'assegurar que es rebran les notificacions administratives

La via telemàtica s'imposa en les comunicacions amb l'Administració pública
Des del 2 d'octubre de 2018 les notificacions que duu a terme l'Ajuntament a persones jurídiques les fa mitjançant la via telemàtica, pel que és imprescindible comprovar que aquesta té les dades de contacte actualitzades i correctes.

Una de les principals novetats de la nova llei de les Administracions Públiques (LPAC) era l'impuls de l'Administració electrònica, i per conseqüència, l'obligació d'alguns subjectes de relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

És el cas de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica; notaris i registradors de la propietat i mercantils; o els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Malgrat el RD Llei 11/2018, de 31 d'agost, que prorrogava l'obligació de comunicar-se amb l'administració mitjançant medis electrònics fins al 2020 en relació amb, entre d'altres, el registre, l'Ajuntament està actualment notificant via telemàtica a les persones jurídiques.

Notificació electrónica

Atès que l'Administració notificarà a través de mitjans electrònics, cal tenir en compte que aquestes notificacions es realitzaran en la seu electrònica d'aquesta Administració o en l'adreça electrònica habilitada de l'interessat. És per aquest motiu, que és important que l'Ajuntament, tingui les dades de contacte actualitzades i correctes.

I és que transcorreguts 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació, si el destinatari no ha accedit a ella, es considerarà rebutjada, la qual cosa implica que s'entén correctament realitzada, però ja no es podrà llegir el seu contingut. Si no es tenen les dades correctes, la notificació s'entén igualment enviada i pot perjudicar a l'interessat o empreses interessades.

L'aplicació d'aquest procediment electrònic pretén ser més àgil, transparent i amb menor càrrega burocràtica, no obstant, és imprescindible assegurar-nos de que aquestes notificacions, així com a la realització d'altres tràmits, arriben a l'usuari interessant, per això, és important la col·laboració de totes les empreses i interessants amb el registre de l'Ajuntament per a poder tenir una bona connexió entre ambdós.

Per a comprovar que les dades de contacte que tenim als nostres sistemes són correctes i completes, especialment assegurar que es té constància d'un mail operatiu i que sigui consultat sovint, hem preparat el formulari 'Formulari de comprovació de dades per a empreses', que es troba a la pàgina web de l'ajuntament.


Data de publicació: 10/04/2019

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es